Afholdte møder 2015

Personundersøgelser mellem forskning og praksis

Torsdag d. 5. feb. 2015
Cand.scient.anth., ph.d. Louise Victoria Johansen og vicedirektør Annette Esdorf

Hvad fortæller personundersøgelser om den tiltalte, og hvordan bliver denne viden frembragt? På mødet vil Louise Johansen og Annette Esdorf ud fra henholdsvis en forskningsmæssig og en praktisk synsvinkel diskutere personundersøgelser som fænomen. Louise Johansen præsenterer konklusioner fra sin afhandling fra 2012 om, hvordan personundersøgelser omsætter informationer om tiltaltes personlige og sociale baggrund til en viden, der kan indgå i den retlige proces. Særligt problematiseres den uensartede praksis om indhentning af § 808 undersøgelser. Annette Esdorf fortæller om de ændringer, der er sket på området siden 2012, og hvilke implikationer det har haft for antallet af personundersøgelser og for samfundstjenesteordningen. Hun fortæller også om, hvordan Kriminalforsorgen arbejder med at højne kvaliteten og ensartetheden af personundersøgelser, bl.a. med inspiration i Louises afhandling.
Se oplæg
 


Møde i Aarhus-afdelingen i samarbejde med Østjyllands Politi om ‘Tiltalen’ Hvad kræver retssikkerheden?

Torsdag d. 19. februar 2015
Indleder: Camilla Hammerum, Ph.d. og tidligere anklager med udgangspunkt i sin afhandling: Tiltalen. Hvad kræver retssikkerheden?

Efter foredraget var der mulighed for debat.
 


Møde om civilsamfundets rolle i kriminalitetsbekæmpelsen

Tirsdag den 17. marts 2015
Lektor, ph.d. Esben Houborg fra Center for Rusmiddelforskning:

Fortalte om projektet ’third party policing’ og tryghed i nattelivet. Hvordan engagerer offentlige myndigheder, herunder især kommunen og politiet, private aktører i tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende indsatser? Hvordan samarbejder forskellige offentlige og private aktører i forbindelse med etablering af et trygt natteliv? Eksempler på ’tredje parts politivirksomhed’ i forhold til regulering af alkohol og illegale stoffer.

Se oplæg

Udviklingschefen fra Nordsjællands Politi, Poul Erik Pedersen:

Præsenterede den tilgang som Nordsjællands politi har til lokalsamfundet. Politiet har som organisation i dag mistet en væsentlig del af den umiddelbare kontakt til borgerne. Dette søger Nordsjælland Politi at kompensere via en række af pilotprojekter: SMS tryg politi, Facebook & Twitter. Desuden etableres partnerskaber med private og offentlige interessenter for at finde nye løsninger vedrørende forebyggelse af kriminalitet og for at øge kommunikationen, sammenhængskraften og skabe øget ”awareness”.

Se oplæg
 


Møde i Aalborg om 'Veje ind i og veje ud af rocker- og bandemiljøer'

Tirsdag d. 7. april 2015

Maria Libak Pedersen vil fortælle om rocker- og bandemedlemskab og give et indblik i, hvorfor nogle unge mænd ønsker at blive medlemmer af rocker- og bandegrupperingerne, hvordan hverdagen forløber som medlem af grupperingerne, og hvilke årsager der kan ligge til grund for at ville forlade dem igen. Oplægget er baseret på rapporten ’Veje ind og ud af ud af rocker- og bandemiljøer’ udgivet i 2014 af Justitsministeriets Forskningskontor, og tager udgangspunkt i interview med tidligere medlemmer af miljøerne.

 

Maria er sociolog (Aalborg Universitet) og har været ansat i Justitsministeriets Forskningskontor siden 2010, hvor hun har gennemført en række undersøgelser om rockere og bander i Danmark.

 


Besøgsmøde på den sikrede institution Sønderbro

Onsdag den 15. april 2015

Dansk Kriminalistforening inviterer til besøgsmøde på Sønderbro, der er en institution for unge, der er varetægtsfængslede, og unge, der afvikler en ungdomssanktion. På mødet vil lederen af institutionen, Hamid Vazin, fortælle om institutionen og de tiltag, der sættes i værk over for de unge.

 


Møde om børnekriminalitet og ungdomsdomstol

Onsdag den 29. april 2015

Skal den kriminelle lavalder sænkes til 12 år? Hvor mange børn begår overhovedet kriminalitet? Vil indførelse af en ungdomsdomstol være et godt redskab til bekæmpelse af børne- og ungdomskriminalitet? Hvad viser erfaringerne fra udlandet?

Disse spørgsmål diskuteres af de tre indledere:

Konsulent, cand.scient.soc. Anne-Julie Boesen Pedersen vil redegøre for resultaterne af den seneste undersøgelse af udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Se oplæg

Forskningschef Britta Kyvsgaard vil gennemgå den internationale forskning, der belyser betydningen af, at børn og unge stilles for en ungdomsdomstol, og den mulige kriminalpræventive effekt af opdagelse og strafforfølgning.

Se oplæg

Professor emeritus Eva Smith vil diskutere spørgsmålet om, hvorvidt 12-årige overhovedet er modne nok til at indse konsekvenserne af deres handlinger, og om de problemer, en sænkelse af den kriminelle lavalder vil indebære.

 


‘The Undesirable Effects of Juvenile Court Processing: Early Prevention is Better than Later Court Intervention’

Torsdag d. 21. maj 2015
Professor emeritus David P. Farrington, Institute of Criminology ved Cambridge University

Se oplæg


Arrangeret af Københavns Universitet og Ulla V. Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning
 


Hvad synes de indsatte og det øvrige klientel om Kriminalforsorgen?

Mandag den 21. september 2015

Møde om ny brugerundersøgelse blandt Kriminalforsorgens klienter

Chef for resocialisering Tina Engelbrecht Ising

Se oplæg

Fuldmægtig Jonas Lindstad fra Kriminalforsorgen

Se oplæg


Kriminalforsorgen i Danmark har siden 2013 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser. Formålet med ”Brugerundersøgelsen” er at få viden om afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgens institutioner. Dette er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse, klienter i tilsyn og beboere på Kriminalforsorgens pensioner deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de har vurderet rammerne for og forhold under deres ophold eller tilsyn.

 

Kriminalforsorgens klienter har anonymt svaret på spørgsmål om den første tid som indsat, beskæftigelse og fritid, mad og indkøb, kontakt til pårørende og offentlige myndigheder, forholdet til andre indsatte og personalet, viktimisering, anmeldelsestilbøjelighed, tryghed, rettigheder og inddragelse i det resocialiserende arbejde.

 

Forholdet til personalet vurderes gennemgående positivt. Overordnet set angiver de indsatte, at de føler sig trygge, både når det gælder tryghed i cellen og på fællesarealerne indenfor samt udenfor. Der er samtidig en gruppe indsatte, for hvem forholdene ikke opleves tilfredsstillende. Her tegnes er billede med trusler, vold og seksuelle overgreb, og utilfredshed med mulighederne for at have kontakt til pårørende.

 

På mødet vil chef for resocialisering Tina Engelbrecht Ising og fuldmægtig Jonas Lindstad fra Kriminalforsorgen fortælle om den seneste og helt nye brugerundersøgelse og det billede, den tegner af klientellet og de forhold og rammer, der kendetegner Kriminalforsorgens institutioner. Der vil desuden blive fortalt om, hvad Brugerundersøgelsen betyder for Kriminalforsorgen.

Klik for at se brugerundersøgelse på Kriminalforsorgens hjemmeside
 


Temadag om radikalisering

Mandag den 23. november 2015
Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen i Norge

Se oplæg

Professor Preben Bertelsen, Aarhus Universitet

Se oplæg

Lektor Lasse Lindekilde, Aarhus Universitet

Se oplæg

Politikommissær Allan Aarslev, Østjyllands Politi

Se oplæg