Afholdte møder 2018

Tolkebistand ved retssager

Torsdag den 19. april 2018 kl. 17.00-19.00

Charlotte Krarup medlem af Advokatrådet og Advokatrådets Strafferetsudvalg fortalte både om de juridiske og navnlig de retssikkerhedsmæssige udfordringer de nuværende regler, der er omkring tolkning i straffesager giver anledning til, både ud fra et juridisk synspunkt og ud fra en praktikers erfaringer. Oplægget berørte udvalgte problemstillinger, både under selve efterforskningen, i forbindelse med advokatens kontakt til klienten og naturligvis i retssalen.

Se oplæg


Tolk og translatør Carina Graversen fortalte om tolkebistand i retssager, set fra tolkens side. Når man tolker for politi, retsvæsen, advokater og offentlige myndigheder er der altid noget på spil for de involverede parter. Så hvordan sikrer man, at tolken er kompetent? Tolkens arbejde er afgørende for at vidner og tiltalte forstås og formidles korrekt og at ikke-dansktalende forstår hvilke retlige konsekvenser deres forklaringerne kan få. Hvordan arbejder den uddannede og kompetente tolk - og hvordan arbejder den ufaglærte? Kræver retstolkning nogle særlige faglige eller personlige kompetencer? Hvad er tolkens rolle, og hvad er ”god” og ”dårlig” tolkning? Hvad bør man som fagperson være opmærksom på, når der anvendes tolk? Dansk og fremmedsprog på højt niveau, juridisk terminologi, viden om retsvæsenet og kulturelle og samfundsmæssige forskelle er nogle af de kompetencer, en retstolk skal mestre. Men hvorfor er det så vanskeligt at skaffe kvalificerede retstolke i Danmark? Med udgangspunkt i eksempler, også via arbejdet i Translatørforeningens tolkeudvalg, søgte foredraget at illustrere de faglige aspekter ved tolkeprofessionen.

Se oplæg
 


Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering med fokus på samarbejdet mellem sektorer

Mandag den 19. marts 2018 kl. 17.00-19.00

Centerleder Karin Ingemann og souschef Stine Strohbach fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme fortalte om den danske strategi for forebyggelse af ekstremisme. Den danske forebyggelsesmodel er udviklet over en årrække og er tæt på at være verdensberømt for at kunne koordinere indsatsen fagligt på tværs af sektorer. Karin Ingemann og Stine Strohbach fortalte, hvordan myndighedssamarbejdet er organiseret og om erfaringerne fra området i Danmark samt de metoder, værktøjer og tilgange, der anvendes i praksis i forebyggelsen.


Ledende overlæge, Ph.d. Dorte Sestoft fra Retspsykiatrisk fortalte om PSP, som er et systematiseret samarbejde mellem psykiatri, de sociale myndigheder og politiet. Det er oprindeligt udviklet med henblik på at identificere og hjælpe psykisk sårbare borgere, for derved at kunne yde en bedre koordineret hjælp og støtte. Samarbejdet viser sig også at være egnet til at håndtere bekymring for radikalisering. En tidlig tværfaglig indsats kan både beskytte den sårbare borger og i sidste ende afhjælpe voldelig ekstremisme. Foredraget var en gennemgang af modellen, de hidtidige erfaringer og modellens fremtidige potentiale.

Se oplæg
 


Generalforsamling og årsmøde

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 16.30-18.45

Om regeringens nye indsats mod ungdomskriminalitet

Kontorchef Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor fortalte om forskningsresultater vedrørende de mest kriminelle unge, herunder om karakteristika ved de unge og den kriminalitet, de er mistænkt eller sigtet for at have begået. Oplægget omhandlede også udviklingen på området.

Se oplæg


Helle Lokdam, der er advokat og formand for den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete, diskuterede regeringens udspil på baggrund af det åbne brev, som tænketanken i januar måned sendte til Folketingets Retsudvalg.

Se oplæg og tilhørende talenoter


Monitoreringschef Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder belyste de menneskeretlige perspektiver og betænkeligheder, der er forbundet med udspillet om ungdomskriminalitet.

Se oplæg