Afholdte møder 2018

Forvaring: Praksis og varighed

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00-19.00

Dansk Kriminalistforeningen inviterer til gå-hjem møde, hvor næstformand i Retslægerådet Mette Brandt Christensen og anklager Nana Kryger La Cour orienterer om et af de ofte diskuterede retspsykiatriske debatemner, nemlig brug af forvaring.
Udgangspunktet bliver sager, hvor der tidligere er dømt forvaring i og tilhørende data.
 

  • Nana Kryger La Cour vil give et overblik over nuværende forvaringssager.
     
  • Mette Brandt-Christensen vil komme ind på baggrunden for Retslægerådets vurderinger og eksempler på udtalelser.
     

Temadag om forhør på Syddansk universitet i Odense

Tirsdag den 6. november 2018
Program:

17.00 – 17.15

Velkomst og gennemgang af retsplejelovens regler om forhør v/professor Thomas Elholm og lektor Linda Kjær Minke

17.15 – 17.45

Menneskerettighedsaspekter v/seniorforsker Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

17.45 – 18.30

Forhør i kriminalforsorgen - Rammer og dilemmaer v/forhørsleder Martin Jørgen Jensen    

18.30 – 19.00 

Pause. Der serveres en sandwich

19.00 – 19.45 Principielle aspekter ved forhør i kriminalforsorgen v/ fhv. direktør for kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo

19.45  – 20.15

Krav og metoder til politiets efterforskning v/tidligere kriminalassistent i rejseholdet, Tom Christensen.

20.15 – 20.30

Pause

20.30 – 20.50

Krav og metoder til børneafhøringer v/ Kriminalassistent Helle Lehn

20.50 – 21.00

Afrunding v/Thomas Elholm og Linda Kjær Minke


Digitale sexkrænkelser - Operation Umbrella

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.00-19.00

Politiinspektør Claus Birkelyng, Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3 og konstitueret advokaturchef Helle Lykke Olesen, Midt- og Vestsjællands Politi fortalte om en af tidens store udfordringer i den digitaliserede verden, nemlig billeddelingskulturen blandt unge mennesker. I dag skal de unge dokumentere alt ved hjælp af kameraerne i deres smartphones og alt skal deles på sociale medier som Facebook, Instagram m.fl.
 
Udgangspunktet var den store Operation Umbrella, som Nordsjællands Politi og Rigspolitiets NC3 efterforskede i efteråret og vinteren 2017, og hvor man medio januar 2018 sigtede mere end 1.000 unge mennesker i alderen fra 15 til 25 år for at have delt en sexvideo med børnepornografisk indhold, idet personerne på filmen alle var 15 år. Claus Birkelyng fortalte om sagens tilblivelse, efterforskningen og håndteringen af en så stor sag med 11 involverede politikredse samt håndteringen af den præventive indsats med div. organisationer. Helle Lykke Olesen, der på daværende var tjenestegørende ved Nordsjællands Politi, fortalte om den juridiske vinkel og håndtering af sagen.

 


Er retssystemet tilstrækkeligt, når psykisk sygdom spiller en rolle?

Onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17-19 i Aarhus
 
  • Kirsten Nitschke, Overlæge, speciallæge i psykiatri

  • Knud Kristensen, Landsformand, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

  • En repræsentant for anklagemyndigheden.

 


Rocker/bandemedlemmer

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17.00-19.00

Oplægget omhandlede alene resultater fra undersøgelsen af de udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger, da den anden undersøgelse endnu ikke var færdigudarbejdet.

 

Tanja Tambour Jørgensen, souschef og Malthe Øland Ribe, fuldmægtig, Justitsministeriets Forskningskontor fortalte om to nye undersøgelser på bandeområdet. Den ene undersøgelse omhandler forskellige karakteristika ved medlemmer af kriminelle grupperinger, mens den anden undersøgelse belyser udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger. Hvad karakteriserer personer, der indgår i kriminelle grupperinger med hensyn til f.eks. uddannelse, økonomi og statsborgerskab? Er der væsentlige forskelle mellem de personer, der har været medlemmer af en kriminel gruppering i lang tid sammenlignet med dem, der har været medlemmer i en kortere periode? Er der hændelser eller forhold i løbet af medlemsperioden, som gør det mere sandsynligt, at medlemmerne forlader deres kriminelle gruppe? Og hvilke omkostninger er forbundet med straffende tiltag m.v. over for personer, der indgår i en kriminel gruppering?

Se oplæg
 

Eva Linke og Trine Bruun fra Kriminalforsorgen holdt også oplæg om emnet ud fra Kriminalforsorgens perspektiv.
 


Fokus på hash set ud fra en sundhedsmæssig og retspolitisk vinkel

Onsdag den 19. september 2018 kl. 17.00-19.00, SDU, Odense


Tolkebistand ved retssager

Torsdag den 19. april 2018 kl. 17.00-19.00

Charlotte Krarup medlem af Advokatrådet og Advokatrådets Strafferetsudvalg fortalte både om de juridiske og navnlig de retssikkerhedsmæssige udfordringer de nuværende regler, der er omkring tolkning i straffesager giver anledning til, både ud fra et juridisk synspunkt og ud fra en praktikers erfaringer. Oplægget berørte udvalgte problemstillinger, både under selve efterforskningen, i forbindelse med advokatens kontakt til klienten og naturligvis i retssalen.

Se oplæg


Tolk og translatør Carina Graversen fortalte om tolkebistand i retssager, set fra tolkens side. Når man tolker for politi, retsvæsen, advokater og offentlige myndigheder er der altid noget på spil for de involverede parter. Så hvordan sikrer man, at tolken er kompetent? Tolkens arbejde er afgørende for at vidner og tiltalte forstås og formidles korrekt og at ikke-dansktalende forstår hvilke retlige konsekvenser deres forklaringerne kan få. Hvordan arbejder den uddannede og kompetente tolk - og hvordan arbejder den ufaglærte? Kræver retstolkning nogle særlige faglige eller personlige kompetencer? Hvad er tolkens rolle, og hvad er ”god” og ”dårlig” tolkning? Hvad bør man som fagperson være opmærksom på, når der anvendes tolk? Dansk og fremmedsprog på højt niveau, juridisk terminologi, viden om retsvæsenet og kulturelle og samfundsmæssige forskelle er nogle af de kompetencer, en retstolk skal mestre. Men hvorfor er det så vanskeligt at skaffe kvalificerede retstolke i Danmark? Med udgangspunkt i eksempler, også via arbejdet i Translatørforeningens tolkeudvalg, søgte foredraget at illustrere de faglige aspekter ved tolkeprofessionen.

Se oplæg
 


Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering med fokus på samarbejdet mellem sektorer

Mandag den 19. marts 2018 kl. 17.00-19.00

Centerleder Karin Ingemann og souschef Stine Strohbach fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme fortalte om den danske strategi for forebyggelse af ekstremisme. Den danske forebyggelsesmodel er udviklet over en årrække og er tæt på at være verdensberømt for at kunne koordinere indsatsen fagligt på tværs af sektorer. Karin Ingemann og Stine Strohbach fortalte, hvordan myndighedssamarbejdet er organiseret og om erfaringerne fra området i Danmark samt de metoder, værktøjer og tilgange, der anvendes i praksis i forebyggelsen.


Ledende overlæge, Ph.d. Dorte Sestoft fra Retspsykiatrisk fortalte om PSP, som er et systematiseret samarbejde mellem psykiatri, de sociale myndigheder og politiet. Det er oprindeligt udviklet med henblik på at identificere og hjælpe psykisk sårbare borgere, for derved at kunne yde en bedre koordineret hjælp og støtte. Samarbejdet viser sig også at være egnet til at håndtere bekymring for radikalisering. En tidlig tværfaglig indsats kan både beskytte den sårbare borger og i sidste ende afhjælpe voldelig ekstremisme. Foredraget var en gennemgang af modellen, de hidtidige erfaringer og modellens fremtidige potentiale.

Se oplæg
 


Generalforsamling og årsmøde

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 16.30-18.45

Om regeringens nye indsats mod ungdomskriminalitet

Kontorchef Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor fortalte om forskningsresultater vedrørende de mest kriminelle unge, herunder om karakteristika ved de unge og den kriminalitet, de er mistænkt eller sigtet for at have begået. Oplægget omhandlede også udviklingen på området.

Se oplæg


Helle Lokdam, der er advokat og formand for den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete, diskuterede regeringens udspil på baggrund af det åbne brev, som tænketanken i januar måned sendte til Folketingets Retsudvalg.

Se oplæg og tilhørende talenoter


Monitoreringschef Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder belyste de menneskeretlige perspektiver og betænkeligheder, der er forbundet med udspillet om ungdomskriminalitet.

Se oplæg