Om tidsskriftet

Med nummer 1/2021 overgår NTfK til elektronisk udgivelse. Tidsskriftet vil herefter kunne tilgås af alle abonnenter på tidsskrift.dk umiddelbart ved udgivelse. Der vil fortsat være en embargo-periode for ikke-abonnenter.
Overgangen til elektronisk udgivelse markeres med et udvidet tema-nummer. Se link med invitation til at bidrage til tema-nummer her. Invitationen må gerne deles med relevante kolleger.
 

 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab er frit tilgængeligt på www.tidsskrift.dk 1-2 år efter udgivelse.

Artiklerne kan tilgås ved søgning eller listning efter udgave, forfatter eller titel. Adgang til artiklerne kræver ikke medlemskab.

I menuen findes indholdsfortegnelse og resuméer fra NTfK for årgang 2003 og frem til seneste nummer.

Information til forfattere (om bl.a. peer review og redaktionelt fokus)

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift, der henvender sig til hovedsageligt forskere og andre fagpersoner med interesse for strafferetlige eller kriminologiske emner i bred forstand. NTfK udfylder imidlertid også en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng. Derfor accepteres også artikler af mere debatpræget tilsnit.

De videnskabelige artikler skal opfylde de krav, som må stilles til videnskabelig produktion inden for det pågældende fagområde. Artiklerne sendes derfor til fagfællebedømmelse hos mindst en bedømmer, inden de evt. bliver accepteret til publicering.

NTfK er begrænset af, at der kun kan publiceres et vist antal sider om året. Det er derfor nødvendigt i perioder at afvise artikler, selv om de opfylder de videnskabelig krav. Udvælgelsen foretages skønsmæssigt af redaktørerne. Det begrænsede sidetal betyder desuden, at NTfK foretrækker artikler på maksimalt 15-20 sider (svarende til ca. 2500 anslag pr. side). Det skal imidlertid understreges, at NTfK løbende publicerer artikler af væsentligt længere tilsnit, hvis tidsskriftet ser en værdi heri.

NTfK har fokus på aktuelle strafferetlige og kriminologiske samt kriminalpolitiske emner, og især væsentlige forskningsresultater med et nordisk (og i nogen grad EU-) perspektiv prioriteres som regel.

Debatindlæg publiceres i NTfK under overskriften ”Debat” og skal ikke leve op til videnskabelige standarder. Til gengæld accepteres sådanne artikler kun i ganske begrænset omfang, og de må maksimalt fylde 7-8 sider (af ca. 2500 anslag).

NTfK har valgt ikke at opstille mange formkrav. Hver artikel sættes op til NTfKs format af tidsskriftets sekretær (bl.a. anvendes der slutnoter og ikke fodnoter), og forfatterne får artiklerne til korrektur. Desuden bedes alle forfattere til videnskabelige artikler om et engelsk resume (normalt 10-20 linjer).

Alle artikler offentliggøres med fri adgang på internettet med en forsinkelse på 2 år fra publiceringen i NTfK. Forfatterene accepterer ved publiceringen denne ”open acces” løsning.

Foruden videnskabelige artikler og debatindlæg publicerer tidsskriftet publicerer boganmeldelser, nekrologer samt lister med ny relevant litteratur. Endelig er der i første nummer hvert år et kort referat af aktiviteten i hver af de nordiske kriminalistforeninger.

Tidsskriftets redaktion

Danmark
Professor i Kriminologi og Straffuldbyrdelsesret Anette Storgaard, Lic. jur. Hovedredaktør

Aarhus Universitet, Juridisk Institut, Aarhus BSS
Bartholins Alle 16, bygning 1411, 8000 Aarhus C
E-post:  as@law.au.dk

Lektor Linda Kjær Minke

Syddansk Universitet, Juridisk Institut SDU
Campusvej 55, 5230 Odense M
E-post: lkm@sam.sdu.dk

Finland
Jur.kand. Dan Helenius

Helsingfors Universitet, PB 4, FIN-00014 Helsingfors.
E-post: dan.helenius@helsinki.fi

Island
Professor, cand. jur. Ragnheidur Bragadóttir

Háskóli Islands,
Lagadeild, Lögberg, v/Sudurgata, IS-150 Reykjavik
E-post: rb@rhi.hi.is

Forsker, dr. philos. Hildigunnur Ólafsdóttir

Reykjavikur Akademian,
Hringbraut 121, 107 Reykjavik, Island
E-post: hildigunnur@akademia.is

Norge
Professor, dr. polit i kriminologi. Heidi Mork Lomell

Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Postboks 6706 St. Olavs plass, N-0130 Oslo.
E-post: h.m.lomell@jus.uio.no

Professor dr. polit Paul Larsson

Politihøgskolen, Oslo
Postboks 5027, N-0301 Oslo.
E-post: Paul.Larsson@phs.no

Sverige
Professor, jur.dr. Magnus Ulväng

Övre Slottsgatan 9B, 75312 Uppsala
E-post: magnus.ulvang@jur.uu.se

Professor Marie Torstensson Levander

Malmø högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle, 205 06 Malmø
E-post: marie.torstensson.levander@mah.se

Tidsskriftes administrative sekretær
Gunnar Jørgensen

E-post: administration@kriminalistforeningen.dk


Nordisk Tidsskrift - CVR/SE nr.: 31 18 95 19 - nem kto. 1551-6403093