Afholdte møder 2017

Møde i Fyn-afdelingen: Konsekvenserne af kriminaliseringen af besiddelse af ulovlige mobiltelefoner i arresthuse og fængsler

Onsdag den 8. november 2017 kl. 17.00-19.00

Regelgrundlaget

Ved professor Thomas Elholm, SDU

Se oplæg


Forskningsprojekt om mobiltelefoner i fængsler og arresthuse

Ved lektor Linda Kjær Minke, SDU

Se oplæg


Et efterforsknings- og anklagerperspektiv

Ved anklager Maria Tripsen, Fyns Politi


Et forsvarerperspektiv

Ved advokat Charlotte Kjærgaard, AdvokatFyn


Et kriminalforsorgsperspektiv

Ved områdedirektør Anne Marie Heckscher, Kriminalforsorgen Syddanmark

Se oplæg

 


Temadag om voldtægt

Mandag den 6. november 2017

Se program


Voldtægt i et situationelt og sociologisk perspektiv

Ved lektor, ph.d. Marie Bruvik Heinskou, Aalborg Universitet

Se oplæg og rapport


Offerets møde med politiet

Ved Hanne Baden Nielsen, daglig leder i Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, samt sociologerne Malthe Øland Ribe og Sofie Mulvad Reinhardt, begge Justitsministeriets Forskningskontor

Se oplæg


Nye initiativer på voldtægtsområdet

Ved Politiinspektør Michael Kjeldgaard, Nationalt Efterforskningscenter og analytiker Helle Aagaard, Nationalt Efterforskningscenter, samt specialkonsulent Tine Søberg, Politiskolen.

Se oplæg


Sekundærviktimisering. Når hjælpesystemet gør ondt værre

Ved ph.d.-stipendiat Louise Hjort Nielsen, Syddansk Universitet

Se oplæg


Anklagemyndigheden og voldtægtssager

Ved vicestatsadvokat Gyrithe Trautner Ulrich, Statsadvokaten i København

Se oplæg


Bistandsadvokatens rolle og betydning for sagens gang

Ved advokat Helle Hald

Se oplæg
 


Kriminalforsorgens tiltag vedrørende børn af fængslede

Mandag den 30. oktober 2017 kl. 17.00-19.00

Rikke Betak, familiebehandler i Kriminalforsorgen, og Elisabeth Toft Rasmussen, leder af ordningen vedrørende børneansvarlige, fortæller om Kriminalforsorgens øgede fokus på de indsatte og deres børn. Oplægget vil blandt andet omhandle, hvordan Kriminalforsorgen gennem forskellige tiltag forsøger at styrke relationen mellem fædre og deres børn, og hvordan der er kommet mere bevågenhed på de børn, som kommer på besøg. Dette angår fx indretning af særlige rum til familiebesøg og lejligheder, hvor familierne kan være sammen i en hel weekend. Der vil også blive fortalt om det nyeste projekt, som er etablering af fædregrupper i 15 af Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Desuden vil resultater fra en omfattende undersøgelse af de indsatte børns trivsel og hverdagsliv, som blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i 2016, blive præsenteret.

Se oplæg
 


Sænkelsen af den kriminelle lavalder

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 17.00-19.00

Forsker, Ph.d. Britt Østergaard Larsen fra VIVE og TrygFondens Børneforskningscenter og Professor, Ph.d. Anna Piil Damm fra Aarhus Universitet og TrygFondens Børneforskningscenter vil fortælle om deres projekt, hvori de har undersøgt effekterne af at sænke den kriminelle lavalder på 14-åriges kriminalitet og uddannelse. Havde reformen, som sænkede den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år i perioden 2010 til 2012, en generalpræventiv effekt? Var der lavere kriminalitet blandt de 14-årige under reformen? Hvilken betydning havde reformen for de 14-årige, som fik deres sag behandlet i det strafferetslige system? Var der en afskrækkende effekt på deres efterfølgende kriminalitet, eller en stemplingseffekt, og hvordan klarer de sig i uddannelsessystemet, i forhold til de 14-årige, som før reformen fik behandlet deres sag af de sociale myndigheder?

Se oplæg

 


Bekæmpelse af alvorlig økonomisk kriminalitet

Torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00-19.00

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for statsadvokaturen for særlig økonomisk og international kriminalitet (i daglig tale ofte Bagmandspolitiet), vil fortælle om statsadvokaturens arbejde med at bekæmpe alvorlig økonomisk kriminalitet. Oplægget vil bl.a. berøre de udfordringer, som politiet og andre myndigheder står over for i de store økonomiske efterforskninger, og det forebyggende arbejde, herunder samarbejdet med den private sektor og den såkaldte compliancedagsorden, der i disse år er fremtrædende i den private sektor.

Se oplæg

 


Møde i Fyn-afdelingen

Onsdag den 13. september 2017 kl. 17.00-19.00

Fhv. politidirektør for Fyns Politi Poul Løhde og politikommissær Per Franch, Vollsmose lokalpoliti taler over temaet Dialog skaber forståelse – Hvordan Vollsmose gik fra at være en problematisk bydel til en bydel med problemer, som løses af politiet sammen med borgerne.

 


Sproget som bevismateriale: Retslingvistik i kriminalsager

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 17.00-19.00

Lektor, ph.d. Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet vil fortælle om, hvordan sprogforskning kan anvendes til efterforskning og bevisførelse i kriminalsager. Et afpresnings- eller trusselsbrev kan fx indeholde sproglige træk, der peger på skribentens demografiske baggrund og dermed indskrænke gruppen af mistænkte. Næste trin vil være at undersøge mistænktes tekster for sproglige overlap med den inkriminerende tekst. Tilstrækkelige sproglige fællestræk vil være et indicium på, at mistænkte selv har skrevet de omstridte tekster (og dermed ikke kan undskylde sig med fx at en anden har brugt hans/hendes computer).

Se oplæg

Politiassistent og kriminaltekniker Camilla Larsen fra Rigspolitiet, Dokumentafsnittet ved National Kriminalteknisk Center, vil supplere med en introduktion til, hvordan håndskriftanalyse og sammenligning af blandt andet bogstavers karakteristika kan sandsynliggøre, hvorvidt det er den samme skribent, der har udført to eller flere omstridte tekster samt, hvorvidt omstridte tekster (herunder også underskrifter) er udført af en specifik mistænkt skribent. Sagstyperne er mange og kan for eksempel variere fra trussels- og hærværkssager til sager vedrørende assurancesvig, dokumentfalsk, drab og terror.

I sager der omfatter håndskrevne tekster kan disse to tilgange med fordel supplere hinanden og dermed styrke bevisførelsen yderligere.

 

 


Evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 17.00-19.00

Lektor, ph.d. Lars Holmberg vil fortælle om resultaterne af den evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, han har gennemført i 2015-16. Opfatter de, der klager over politiet, myndigheden som uafhængig? Er klagerne tilfredse med sagsbehandlingen og den tid, den har taget? Hvad mener de indklagede politifolk om myndighedens arbejde? Oplægget afrundes med en mere generel drøftelse af potentielle forbedringer af den nuværende klageordning.


Direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Kirsten Dyrman reflekterer over konklusionerne i brugertilfredshedsundersøgelsen og fortæller om, hvordan arbejdet med klager over politiet opleves fra Politiklagemyndigheden, herunder hvilke tiltag der evt. kunne forbedre ordningen og styrke myndighedens uafhængighed.

Se oplæg
 


Møde i Fyn-afdelingen: Offerrådgivning og konfliktråd

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-19.00 

Hvad er offerrådgivning, og hvad sker der, når offer og gerningsmand mødes i et konfliktråd?

Formanden for offerrådgivningen på Fyn Preben Nielsen fortæller om, hvad offerrådgivningen er, og hvilke erfaringer man har med tilbuddet.

Konfliktrådskoordinator Ole Molbo og en konfliktrådsmægler fortæller om, hvordan man mægler mellem offer og gerningsmand.

Nærmere information, samt programmet for arrangementet, er at finde i denne invitation.

 


Generalforsamling og årsmøde

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 16.30-19.00

Efter generalforsamlingen (kl. 17.00): 

Årsmøde om Korruption

Leder af danmarkshistorien.dk, ph.d. Mette Frisk Jensen fra Aarhus Universitet fortæller om sin forskning i dansk korruption- og korruptionsbekæmpelseshistorie. Danmark er i nutiden blandt verdens mindst korrupte lande, men den lave grad af korruption, som vi kender i Danmark og de øvrige nordiske lande, er en undtagelse på verdensplan. Brugen af korrupte metoder er altså det normale globalt set. At Danmark allerede i midten af 1800-tallet formåede at minimere korruptionen, har formentlig haft en afgørende betydning for muligheden for at etablere velfærdsstaten. Men hvorfor var det, at der i Danmark kom fokus på problematikken omkring korruptionens skadelige virkninger allerede i slutningen af 1600-tallet, og hvad har man gjort siden for at bekæmpe det? I foredraget fortælles der bl.a. om, hvordan et stort antal kongelige embedsmænd blev taget med fingrene langt nede i embedskasserne i begyndelsen af 1800-tallet, og hvordan den enevældige administration valgte at håndtere de mange bedragerisager.
Se oplæg


Herefter vil Lars Bo Langsted, professor og leder af IECC ved Aalborg Universitet trække tråde til nutidens korruption i Danmark: hvor er der udfordringer i dag såvel nationalt (f.eks. ATEA-sagen) som internationalt når danske virksomheder og personer agerer uden for landets grænser. Er den danske straffelovgivning og håndhævelsen heraf tilstrækkelig eller er det gået tilbage siden 1800-tallet?
Se oplæg

 


Besøg i Herstedvester Fængsel

Torsdag den 12. januar 2017 kl. 16.00-18.00

Mødested: Holsbjergved 20, Albertslund.


Besøgsmødet afholdes uden for muren, men inden for trådhegnet i undervisningsbygningen Larsens Plads.

Der vil blive oplæg om behandlingen af bl.a. indsatte, der er dømt for seksualforbrydelser, om sikkerheden i fængslet og om den juridiske sagsbehandling i Herstedvester.

Oplægsholdere: Juridisk fuldmægtig Anja Eliassen, enhedschef Torsten Jespersen og psykologfaglig chefkonsulent Steen Mollerup.