Vedtægter

VEDTÆGTER

for
Dansk Kriminalistforening

 

§1

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Kriminalistforening. Foreningen er grundlagt i 1899.

 

Stk. 2. Foreningen er en medlemsforening, som årligt arrangerer møder og arrangementer med det formål at drøfte aktuelle strafferetlige og kriminalpolitiske emner samt nye kriminologiske forskningsresultater. Foreningen er ikke erhvervsdrivende.

 

§2

Lokalafdelinger

 

Stk. 1. Det er muligt at oprette lokalafdelinger i Dansk Kriminalistforenings regi. Lokalafdelinger kan afholde arrangementer efter aftale med et medlem fra foreningens bestyrelse eller med en af bestyrelsen godkendt kontaktperson.

 

§3

Medlemmer

 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der indmelder sig.


Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, der findes på foreningens hjemmeside, www.kriminalistforeningen.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves efter generalforsamlingen

 

Stk. 4. Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer.


Stk. 5. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer, men betaler ikke kontingent.

 

§4

Medlemstidsskrift

 

Stk. 1. Dansk Kriminalistforening er medudgiver af tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Tidsskriftet indsender regnskab til Dansk Kriminalistforening.

 

Stk. 2. Medlemmer af de nordiske kriminalistforeninger modtager udgivelser af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

 

§5

 

Generalforsamling

 

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

 

Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor mv.
  8. Eventuelt

 

Stk. 4.  Møde- og stemmeberttigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§6

Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen såvel som generalforsamlingen kan indstille nye bestyrelsesmedlemmer indenfor den frist, der udmeldes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen består af minimum tre og maksimum 15 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand og en kasserer.

 

Stk. 3. Bestyrelsen varetager Foreningens tarv udadtil og indadtil. Såfremt Foreningen ansætter personale, påhviler det bestyrelsen at føre tilsyn hermed.

 

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§7

Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

Stk. 3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer eller en statsautoristeret revisor. Hvis der vælges to revisorer, skal mindst en være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

 

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.


Stk. 5. Kassereren indkasserer Foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

 

Stk. 6. Foreningens formue skal være placeret på en konto i et pengeinstitut.

 

§8

Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9

Vedtægtsændringer

 

Stk. 1. Til ændring af denne vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 10

Opløsning

 

Stk. 1. Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2. Ved Foreningens opløsning uddeles Foreningens formue til fonde/foreninger eller lignende, der er omfattet af Foreningens formål.

 

§ 11

Datering

 

Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling den 12.02.2018