2021

Afholdte møder 2021

Torsdag den 23. september kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde om Psykisk Vold

Den 1. april 2019 trådte straffelovens § 243 om psykisk vold i kraft og i oktober 2019 havde Dansk Kriminalistforening første gang gå-hjem-møde om emnet. Der blev stillet spørgsmålstegn ved bestemmelsens praktiske betydning og anvendelsesområde fra mange sider, herunder fra universitetsjurister og aktører i retsvæsenet. Bestemmelsen har nu været i kraft i ca. 1½ år, og hvordan er det så gået? Finder bestemmelsen anvendelse i praksis og hvilke udfordringer har man mødt? Danner har i en rapport fra foråret 2021 evalueret brugen af § 243 i praksis, og statsadvokaterne har ført et særligt tilsyn med sagsområdet. Direktør Lisbeth Jessen, Danner, og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich, Statsadvokaten i København, vil redegøre for status vedr. brug af bestemmelsen om psykisk vold, om politiets og anklagemyndighedens arbejde med bestemmelsen og den seneste retspraksis på sagsområdet.

Se Lisbeth Jessens oplæg her

Se Gyrithe Ulrichs oplæg her

Torsdag den 12. august 2021 kl. 15.00-17.00  

Velkommen til boglancering: Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retssystemet behandler. Og få sager i retssystemet er omgærdet af så mange forforståelser og myter. Og det har konsekvenser. Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl er den første bog på dansk, der kommer hele vejen rundt og beskriver ny viden om retssystemets processer i forbindelse med voldtægtssager. Her får du for første gang en faglig indsigt i efterforskningens aspekter i sager om personfarlig kriminalitet og en helhedsforståelse, som spænder fra samfundsforestillinger om voldtægt til politiet og retssystemets praktiske håndtering af voldtægtssagen. Antologien sætter også fokus på den nye samtykkelov og den forandring, den kan skabe for ligestillingen i Danmark.

Bidragsyderne har forskellig baggrund som professor og forsker inden for kriminologi, jura og psykologi samt polititjenestemand, anklager, forsvarer og dommer.

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Alf Ross-auditoriet

Program:

1) Velkomst v/ Trine Baumbach
2) Ideen med bogen v/ Tine Søberg, Linda Kjær Minke og Trine

Baumbach

3) Voldtægtssagen – i en samfunds-, politi- og anklagermæssig kontekst v/ politidirektør Kirsten Dyrman

4) Network (og lidt til ganen)

 

Tirsdag den 20. april kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: EU-strafferetten og Danmarks stilling

 

Med Lissabon-traktaten fik det danske retsforbehold for alvor betydning i 2009. Siden har de øvrige EU-lande vedtaget en række retsakter, som Danmark ikke deltager i. Danmark har dog på forskellig måde søgt at knytte sig til  dele af det udbyggede samarbejde, bl.a. i forhold til Europol og Eurojust, og Danmark deltager fortsat i f.eks. samarbejdet om den europæiske arrestordre.

Efter 10 år gør Jesper Hjortenberg (Danmarks repræsentant i Eurojust) status over konsekvenserne af retsforbeholdet for Danmarks internationale politi- og strafferetssamarbejde og ser på mulige fremtidige konsekvenser. 

Søren Seerup (dommer ved retten i Lyngby) ser på EU-samarbejdet om indefrysning og konfiskation ("cross border asset freezing"), hvor det er lykkedes Danmark og Irland at forblive tilknyttet samarbejdet, selv om EU-retsgrundlaget er blevet ændret.

Thomas Elholm (professor, Københavns Universitet) afslutter med en kommentar til oplæggene, navnlig med henblik på de retssikkerhedsmæssige udfordringer ved EU-samarbejdet og Danmarks afvisende holdning til EU's forsøg på at øge retsbeskyttelsen i grænseoverskridende sager.

 

Møderne blev afholdt i via Zoom. 

 

Onsdag den 24. marts kl. 17.00-18.00

Online gå-hjem-møde: Politiets forebyggende arbejde

Chefkonsulent i Rigspolitiet Maria Bislev vil beskrive hvilke rammer, der er for politiets forebyggende arbejde, hvad principperne bag god forebyggelse er og hvad arbejdsmetoderne i lokalpoliti og forebyggende arbejde er generelt. Endelig vil hun også sige noget om, hvad forebyggende og lokalpolitiarbejde konkret består i i politikredsene. Politibetjent Louise Mortensen fra Københavns Politi, Lokalpolitienheden, Forebyggelsessektion Nord bidrage med nogle praksisnære eksempler fra det daglige arbejde. Eksemplerne vil bl.a. være omkring SSP, hvor hun vil fortælle om politiets rolle i relationsarbejdet og de bekymringssamtaler, man har med de unge og familierne. Hun vil også komme med eksempler på særlige indsatser, som politiet i forebyggesen også er en del af, fx dialogkonceptet, som benyttes til demonstrationer og fodboldkampe.

 

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams

 

Torsdag den 11. februar kl. 16.00-19.00 

Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde om Drab

Drab bliver ofte betragtet som den mest alvorlige forbrydelse. Grundet forbrydelsens alvor oplever drab stor opmærksomhed, både i form af de ressourcer, der bruges på at opklare og forhindre drab, men også i form af den bredere offentligheds interesse. Et centralt felt i drabsforskning er studier af forskellige typer af drab. Da forskellige typer af drab ikke er ligeligt spredt over kloden, er det væsentligt at belyse drab på et nationalt niveau. I oplægget placerer Mikkel Møller Okholm fra Justitsministeriets Forskningskontor drab i Danmark i en international kontekst, hvorefter der gives en karakteristik af drab og typer af drab i Danmark, herunder gerningsmænd, ofre, relationer, motiver m.v.  På denne baggrund kan rapporten, "Typer af Drab", der udkom i januar 2020 fra Justitsministeriets Forskningskontor anbefales. Se mere her

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams

 

Tirsdag den 23. februar kl. 17.00-19.00

Online gå-hjem-møde: Ungdomskriminalitetsnævnet - Praksis, muligheder og udfordringer. Hvordan er de kommet i gang? Hvilke udfordringer er der? Hvilke erfaringer er der høstet indtil nu?

Der er oprettet ungdomskriminalitetsnævn (UKN) i hele Danmark fra 1. januar 2019. UKN har til formål at forebygge ungdomskriminalitet igennem en målrettet individuel indsats over for børn og unge i alderen 10-17 år. Børn og unge, der er mistænkt eller dømt for kriminalitet, som kan føre/har ført til fængselsstraf, kan af UKN pålægges både kortvarige og langvarige reaktioner, som af nævnet vurderes at kunne bidrage til forebyggelse af fremtidig kriminalitet hos den enkelte. Politiet har til opgave at tage initiativ til indbringelse af et barn eller en ung for UKN, og de sociale myndigheder har til opgave at foretage udredning vedrørende barnets/den unges baggrund samt at afgive en indstilling til UKN. Nævnet er sammensat af en repræsentant fra henholdsvis politi og socialforvaltning samt en dommer og tager på baggrund af de forelagte oplysninger stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes over for barnet/den unge.  På mødet præsenteres arbejdsprocessen forud for et møde i UKN. Endvidere præsenteres videnskabelige erfaringer med bestræbelser på at forudsige børn og unges kriminalitet. Endelig bidrager enkelte retlige og retspolitiske refleksioner til belysningen af emnet, før der åbnes for diskussion blandt deltagerne. Arrangementet arrangeres af Djøf, Dansk Kriminalistforening og den retspolitiske tænketank Forsete. Arrangementet indgår i en række markeringer af Forsetes 10-års jubilæum.

Du kan se Jesper Fauerholts oplæg her

Du kan se Morten Ejrnæs' oplæg her

 

Mødet blev afholdt via Zoom.