Finsk Kriminalistforening

Suomen Kriminalistiyhdistys

www.kriminalistiyhdistys.fi

 

Kriminalistföreningen i Finland är en år 1934 grundad förening vars syfte är att fungera som forum för att behandla kriminaliteten, orsakerna till den och hur den kan förebyggas, att lägga fram relevanta förslag och initiativ samt att befrämja publiceringen av forskning på området. Föreningen arrangerar diskussionstillfällen såväl på våren som på hösten om olika dagsaktuella kriminalpolitiska teman. Föreningens årsmöte sammanträder årligen i mars, april eller maj. Föreningens medlemsantal är för närvarande 240 personer.

Medlemsavgiften är 20 euro i året, vilket inkluderar årgången av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

 

Föreningens styrelse har följande sammansättning: specialsakkunnig Ville Hinkkanen fungerar som föreningens ordförande, generaldirektör Esa Vesterbacka som viceordförande, forskare Petri Danielsson som sekreterare och JK, assistent Dan Helenius som kassör. Styrelsens övriga medlemmar består av följande personer: överläkare Irma Kotilainen, häradsåklagare Yrjö Reenilä och advokat Satu Wartiovaara. Styrelsens suppleanter bestod av följande personer: referendarieråd Kaarlo Hakamies, planeringsdirektör Sanna Heikinheimo, JK, doktorand Kristiina Henttu, överlärare Matti Laine, specialsakkunnig Henrik Linderborg, direktör Mikko Virkamäki och överdirektör Asko Välimaa.

 

Suomen Kriminalistiyhdistys on vuonna 1934 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä, tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä edistää alaa koskevien tutkimusten julkaisemista. Yhdistys järjestää sekä keväisin että syksyisin keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista. Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu vuosittain maalis-, huhti- tai toukokuussa. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 240 jäsentä. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa, ja siihen sisältyy Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden vuosikerta.

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, varapuheenjohtajana pääjohtaja Esa Vesterbacka, sihteerinä tutkija Petri Danielsson ja rahastonhoitajana OTK, assistentti Dan Helenius. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat ylilääkäri Irma Kotilainen, kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä sekä asianajaja Satu Wartiovaara. Hallituksen varajäseninä toimivat esittelijäneuvos Kaarlo Hakamies, suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, OTK, tohtorikoulutettava Kristiina Henttu, yliopettaja Matti Laine, erikoistutkija Henrik Linderborg, toimitusjohtaja Mikko Virkamäki sekä lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa.

 

Ordförande

Planerare Petri Danielsson, Institutet för kriminologi och rättspolitik, Helsingfors Universitet

 

Sekreterare

Mervi SaloE-post: info@kriminalistiyhdistys.fi