Afholdte møder 2016

Behandlingsmuligheder for lovovertrædere med personlighedsforstyrrelser og aggressiv adfærd

Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00-19.00

Hvilken rolle spiller hjernens funktion?


Læge og ph.d.-studerende Sofi da Cunha-Bang vil fortælle om et medicinsk forsøg med indsatte med voldsom adfærd. Forsøget viser, at voldsdømte er særligt følsomme over for provokationer. Forsøget viser også, at signalstoffet serotonin er involveret i hjernens respons på provokationer, og at det muligvis kan reduceres ad farmakologisk vej.


Ledende overlæge i Herstedvester Fængsel, Camilla Bock, vil berette om, hvorledes man i dag forsøger at behandle indsatte med personlighedsforstyrrelser. Hovedparten af indsatte i Herstedvester har modtaget domme for personfarlig kriminalitet.

Se oplæg

 


Møde i Fyn-afdelingen: Radikalisering

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 17.00-19.00

Kom og bliv klogere på, hvordan radikalisering opstår, og hvordan vi kan arbejde praktisk med det.


Lektor Lasse Lindekilde, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet vil tale ud fra overskriften: ”Et relationelt perspektiv på radikalisering: Radikalisering alene og i grupper-indsigter fra to forskningsprojekter”. Der vil blive talt over temaerne: 1) Hvorfor fokus på relationer i radikaliseingsprocessen? 2) Radikalisering af soloterrorister: forskellige typer af ”selvradikalisering” 3) Smågruppe dynamikker og radikalisering: gruppepolarisering, ekkorum og udvikling af handlingsparathed 4)Forebyggelse og intervention: Relations-arbejde.


Sekretariatschef Tommy Holst, SSP Odense vil tale ud fra overskriften: ”Hvordan undgår vi, at diskursen om ekstremisme øger radikaliseringen?” I debatten om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme snakkes der ofte om de pull og push faktorer, der er medvirkende til at radikalisere. Med et fokus fra forebyggelsesindsatsen i Odense fortæller Tommy Holst om nogle af de lokale perspektiver, og herunder hvordan vores diskurs kan være en del af problemet. Med konkrete eksempler fra det forebyggende arbejdet giver oplægget nogle bud på udfordringerne såvel som mulighederne i en kompleks virkelighed, der hele tiden genforhandles og redefineres.

Se invitation her

 


’Fra tommedans til samfundstjeneste – grønlandsk kriminalforsorg og dens historiske baggrund’

Torsdag den 24. november 2016 kl. 17.00-19.00

Møde i Aalborg-afdelingen i samarbejde med Kriminologistudiet på Aalborg Universitet

 

Hans Jørgen Engbo, tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Grønland

Det grønlandske retssystem er meget forskelligt fra de øvrige nordiske retssystemer. Man taler om foranstaltninger og ikke om straf. Man har ingen fængsler; man har små anstalter med en større grad af åbenhed mod det frie samfund, end det kendes i Danmark. Hans Jørgen Engbos forelæsning vil belyse dette unikke retssystem og dets funktion på godt og ondt – samt dets historiske og kulturelle baggrund.

Hans Jørgen er cand.jur (Københavns Universitet) og var i 2013-2016 direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Forinden har han været fængselsinspektør i en række danske fængsler, og har udgivet bøger om blandt andet straffuldbyrdelsesret og menneskerettigheder.

 


Møde i Fyn-afdelingen: Skole og kriminalitet.

Torsdag den 3. november 2016 kl. 16.00-18.00

Kan kriminalitet undgås? Og har skolen et ansvar?

Kom til fagligt debatarrangement med ekstern lektor Helle Rabøl, DPU, der er kendt for sin mobbeforskning, og få viden om og indsigt i hvordan vrede elever i 7. og 8. klasse på vej ind i kriminalitet kan få skoleglæden tilbage.

Kom og bliv inspireret. Hør om eksempler hvor det er lykkedes at vende billedet. Og deltag i den igangværende debat om en ny strategi mod ungdomskriminalitet.
 

Nærmere information, samt programmet for arrangementet, er at finde i denne invitation.

 


Strafbar passivitet

Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00-19.00

Det er velkendt, at straffeloven kriminaliserer nogle former for passivitet, f.eks. undladelse af at hjælpe personer i livsfare. Det er imidlertid blevet mere og mere almindeligt at straffe personer for at have forholdt sig passivt over for andres forbrydelser. Hvornår kan en kvinde straffes for, at hendes samlever mishandler eller misbruger hendes børn eller måske opbevarer narkotika eller våben i deres fælles lejlighed? IT-udviklingen betyder også, at en lang række forbrydelser er blevet “digitaliserede”, hvilket giver anledning til en række nye passivitetsproblemer. Skal man reagere, hvis man uforvarende får tilsendt nøgenbilleder, der er taget uden tilladelse? Kan man straffes for medvirken til udbredelse af børnepornografi, hvis brugere anvender ens hjemmeside til at dele sådanne billeder og film?


Det kommer adjunkt Nicolaj Sivan Holst fra Aarhus Universitet og fortæller om på baggrund af den ph.d.-afhandling, han har skrevet om emnet.

Se oplæg

 


En hjælpende hånd eller et overvågende øje? Om tilsyn, recidiv og nye metoder

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 17.00-19.00

Forsker, ph.d. Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, vil fortælle om, hvad forskelle mellem tilsynsførende og forskelle mellem tilsynsklienter betyder for klienternes tilbagefald til kriminalitet og for, hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet. Hvilken rolle spiller forhold ved den tilsynsførende, og hvilken rolle spiller forhold ved klienten for tilbagefaldet til kriminalitet? Og betyder det noget for klientens fremtid, om han eller hun tildeles den ene eller den anden tilsynsførende?

Se oplæg

Specialkonsulent, ph.d. Susanne Clausen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, vil fortælle om de nybrud, der sker inden for tilsynsområdet i Danmark. Hvorfor har man indført RNR-principperne i Kriminalforsorgen og hvordan anvendes principperne i tilsynsarbejdet i Kriminalforsorgen i Frihed?

Se oplæg

 


Møde i Fyn-afdelingen: Migration, Immigrants and Refugees – an Acute Problem or a Permanent Challenge?

Mandag den 12. september 2016 kl. 13.15-16.00

The seminar will be conducted in English. Admission is not required.

Nærmere information, samt programmet for arrangementet, er at finde i denne invitation.

 


Møde i Fyn-afdelingen: Fængsel – Fodlænke - Samfundstjeneste

Onsdag den 8. juni 2016 kl. 16.00-18.00

Lene Skov, leder af samfundstjenesterejseholdet, stiller skarpt på fodlænke og samfundstjeneste som alternativer til korte straffe


Der vil blive sat fokus på udviklingen i brugen af fodlænke og samfundstjeneste og fortalt om krav, fordele og ulemper ved de to strafformer. Der lægges op til debat om, hvorfor der stadig er flere tusinde om året, der afsoner domme på under 6 mdr., når der er mulighed for alternativ afsoning. Kan vi ændre på dette, og skal den dømte selv kunne bestemme?


Se invitation her.

 


Politiets brug af magtmidler

Torsdag den 12. maj 2016 kl. 17.00-19.00

Indledere: Lektor, ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet og seniorforsker, ph.d. Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder


Lektor, ph.d. Lars Holmberg fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, vil fortælle om brugen af peberspray i dansk politi – med et blik på det øvrige Skandinavien. Hvor meget bruges sprayen og i hvilke situationer? Hvad er de hidtidige erfaringer, herunder fra pilotprojekter i Danmark, Sverige og Norge? Og hvordan udvikler brugen af peberspray sig?

Se oplæg


Peter Vedel Kessing, ph.d., seniorforsker fra Institut for Menneskerettigheder, vil fortælle om den undersøgelse af politiets brug af peberspray, som Institut for Menneskerettigheder gennemførte i 2015. Er den danske regulering og politiets brug af peberspray i overensstemmelse med Danmarks menneskeretlige forpligtelser? Er politiets opfattelse af magtmidlets tyngde på linje med andre danske myndigheders opfattelse? Er der brug for at lovfæste og præcisere indikationsgrundene for at anvende peberspray?

Se oplæg

 

 


Hadforbrydelser: Hvad er det? Hvordan afgrænses det?

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00-19.00

Indleder: Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten og lektor, ph.d. Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet

Se oplæg
 


Møde i Fyn-afdelingen om Kriminalitet, flygtninge og indvandrere - det mangfoldige samfund skaber udfordringer

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 16.00-18.00

Hvor: Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale O-99.

Hvem: Morten Kjærum, Direktør for Raoul Wallenberg Instituttet I Lund.

Se invitation her

 


Generalforsamling og årsmøde

Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 16.30-19.00

Efter generalforsamlingen (kl. 17.00): 

Exit fra bande- og rockergrupperinger: Hvad er bandemedlemmernes og rockernes behov for hjælp, og hvad gør myndighederne?

Sociolog Maria Libak Pedersen, Justitsministeriets Forskningskontor,

Se oplæg

Det nationale exit-kontaktpunkt: Politikommissær Peter Steffensen, fuldmægtig Trine Bruun og socialfaglig vejleder, kriminolog, Dpl. Sascha Lasak
Se oplæg