Svensk kriminalistforening

Svenska Kriminalistföreningen är ett forum för att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor. Föreningen anordnar löpande kriminalpolitiska pubkvällar och möten för föreningens medlemmar. Medlemmarna inbjuds till minst fyra aktiviteter om året och erhåller tidskriften Nordisk tidskrift for Kriminalvidenskab.
 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften på 240 kronor (studenter 180 kronor) på postgironummer 15 65 90-2. Glöm inte att uppge ditt namn, din adress och din e-postadress. Om e-postadressen inte kan anges i samband med betalningen vänligen sänd den till föreningens sekreterare sekreterare@kriminalistforeningen.se.

Svenska Kriminalistföreningens styrelse
 • Lagmannen Gudrun Antemar 
 • Justitierådet Agneta Bäcklund 
 • Kanslirådet Emma Ekström (sekreterare) 
 • Advokaten Johan Eriksson 
 • Verksamhetschefen vid Brottsförebyggande rådet Erik Grevholm 
 • Utvecklingschefen vid Polismyndigheten Anders Hall 
 • F.d. justitierådet Sten Heckscher 
 • Anstalts- och häktesdirektören vid Kriminalvården Hanna Jarl 
 • Professorn Jerzy Sarnecki 
 • Vice riksåklagaren Kerstin Skarp (ordförande)
 • Professorn Claes Lernestedt 
 • Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll